Služby

Je toho tolik, co musí jednotlivec, či firma řešit po právní stránce. U nás naleznete komplexní řešení Vašich požadavků. 

Právní služby
Advokátní kancelář Pavel Tomek
Pozadí
Právní služby

Advokátní kancelář JUDr. Pavla Tomka poskytuje komplexní právní služby, a to jak klientům z řad obchodních a veřejnoprávních korporací, tak fyzickým osobám bez ohledu na to, zda se jedná o podnikatele či osoby řešící otázky každodenního života. 

Krom obvyklé právní agendy přípravy a revidování smluvních dokumentů, vymáhání pohledávek, uplatňování nároků z titulu odpovědnosti za vady, náhrady škody či zastupování v soudních a správních řízeních atp. se jednotliví advokáti zaměřují zejména na specifické právní oblasti, jak jsou tyto obecně definovány v rejstříku právních specializací, včetně orientačního výčtu poskytovaných služeb v dané oblasti.

Akvizice

kompletní právní servis, poradenství, příprava transakčních smluv, posuzování zamýšlené akvizice s přihlédnutím k širším okolnostem i potřebám klienta, právní due dilligence, příprava akcionářských dohod

JUDr. Pavel Tomek, Mgr. David Mikula, Mgr. Radka Löbelová

Daňové právo

zastupování v daňovém řízení, zastupování před finančními či celními úřady, daňové poradenství, správní žaloby proti neoprávněnému odvodu v oblasti odvodu spotřebních a DPH, daň z příjmu, daň z nabytí nemovitosti, správní žaloby proti rozhodnutím finančních orgánů, spotřební daň

JUDr. Pavel Tomek, JUDr. Petr Kožíšek

Energetické právo

zastupování v řízení před regulátorem trhu (Energetický regulační úřad), poradenství v oblasti výroby a distribuce energií, horní právo, poradenství při získání licence, obnovitelné zdroje energie, státní podpora energie, ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí, hospodářská soutěž v energetických odvětvích

JUDr. Pavel Tomek, Mgr. David Mikula

Finanční právo

finanční analýzy, služby bankovního sektoru, finanční poradenství, analýzy obchodních transakcí, právo cenných papírů, emise akcií a dluhopisů, registrace cenných papírů, poradenství při výkonu práv vlastníka cenných papírů, obchodování s cennými papíry

JUDr. Pavel Tomek

Insolvence, exekuce

zastupování v insolvenčním řízení, reorganizace společností, exekuční řízení, vylučovací žaloby, zastupování věřitelů i dlužníků, vymáhání pohledávek, sepis exekučních návrhů, incidenční spory, přihlášky do insolvenčního řízení, příprava věřitelských insolvenčních návrhů

JUDr. Pavel Tomek, Mgr. Eva Hanková

Pracovní právo

příprava pracovních smluv, zánik pracovního poměru, výpověď, příprava kolektivních smluv, náhrada škody z pracovněprávních vztahů, nároky z pracovněprávních vztahů, právo sociálního zabezpečení, příprava interních pracovněprávních předpisů, kolektivní vyjednávání, nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru, konkurenční doložky, nároky z pracovních úrazů, vymáhání dlužné mzdy, platu a důchodu, právo odborových organizací, ukončení pracovního poměru, agenturní zaměstnávání, náhrada nemajetkové újmy

Mgr. Radka Löbelová, Mgr. Eva Hanková, Mgr. Miroslav Považan

Právo duševního vlastnictví

autorské právo, databáze, příprava licenčních smluv, řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, ochranné známky, design, řízení o udělení patentu, zastupování přihlašovatele i majitele patentu, smlouvy o užití autorského díla, zaměstnanecká díla, zastupování ve sporech o porušení autorských práv, ochrana  know-how, ochrana obchodního tajemství, osobnostní práva

JUDr. Pavel Tomek, Mgr. David Mikula, Mgr. Radka Löbelová

Právo hospodářské soutěže

nekalá soutěž, řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, dominantní postavení, klamavá reklama, ochrana obchodního tajemství, kartelové právo, relevantní trh, joint venture

JUDr. Pavel Tomek, Mgr. David Mikula

Právo obchodních korporací

zápisy do obchodního rejstříku, zakládání obchodních společností a družstev, corporate governance, likvidace obchodních společností, výkon práv společníků, zakládání holdingu, orgány společnosti, změny právních forem obchodních společností, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, příprava akcionářských dohod, převod obchodních podílů, příprava valné hromady, změny obchodních společností, joint venture, právo družstev, příprava a revize stanov, emise akcií a dluhopisů, zakladatelské právní jednání, problematika ovládaných a ovládajících osob, zvyšování a snižování základního kapitálu

JUDr. Pavel Tomek, Mgr. David Mikula, Mgr. Radka Löbelová, JUDr. Petr Kožíšek, Mgr. Eva Hanková, Mgr. Miroslav Považan

Právo nemovitostí, stavební právo

územní řízení, územní plánování, řízení o povolení stavby, dodatečné povolení stavby, řízení o odstranění stavby, nájemní vztahy, vlastnická práva, vklad práva do katastru nemovitostí, společenství vlastníků jednotek, zástavní smlouvy, nabytí nemovitostí, příprava a revize kupních, darovacích a směnných smluv a smluv o dílo, zřízení i zánik věcných břemen, zastupování před stavebním úřadem, převod nemovitosti, advokátní úschova, zřízení předkupního práva, restituční nároky, sousedské spory, poradenství v oblasti investiční, inženýrské a stavební činnosti, žádost o vydání stavebního povolení, development a výstavba

JUDr. Pavel Tomek, Mgr. David Mikula, Mgr. Radka Löbelová, JUDr. Petr Kožíšek, Mgr. Eva Hanková, Mgr. Miroslav Považan

Právo životního prostředí

odpadové hospodářství, zastupování v řízení před správními orgány, přírodní památky, Chráněné krajinné oblasti, myslivost

JUDr. Petr Kožíšek

Přeměny obchodních korporací

fúze, sloučení, splynutí, rozštěpení, rozdělení, změna právní formy, příprava akcionářských dohod, koncernové právo, zakládání holdingu

JUDr. Pavel Tomek, Mgr. David Mikula, Mgr. Radka Löbelová

Rodinné, dědické právo

společné jmění (manželů), příprava předmanželských smluv, vypořádání společného jmění (manželů), zastupování v rozvodovém řízení, úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu manželství rodičů, výživné, pěstounská péče, osvojení, svéprávnost, styk rodičů s dítětem, určení a popření otcovství, zastupování v dědickém řízení, právní pomoc při pořizování závěti a uzavírání dědické smlouvy, vydědění, zastupování v opatrovnickém řízení

Mgr. Eva Hanková, JUDr. Petr Kožíšek, Mgr. Radka Löbelová, JUDr. Věra Říhová, Mgr. Miroslav Považan

Soudní a rozhodčí řízení

zastupování před soudy a správními orgány, exekuční řízení, insolvenční řízení, odvolací řízení, rozhodčí řízení, uzavírání smíru, příprava žaloby a návrhu na vydání platebního rozkazu, posuzování rozhodčí doložky, správní soudnictví, mimosoudní řešení sporu, uplatňování nároků spotřebitelů, ústavní stížnost, zastupování v řízení před Ústavním soudem, soudní úschovy, náhrada škody způsobená nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, příprava správních žalob a kasačních stížností

JUDr. Pavel Tomek, Mgr. David Mikula, JUDr. Petr Kožíšek, Mgr. Eva Hanková, Mgr. Radka Löbelová, Mgr. Miroslav Považan

Správní právo

přestupky fyzických osob, správní delikty, příprava podkladů pro správní řízení, zastupování před správními orgány, zastupování v přestupkovém řízení, cizinecké právo, právo na informace, správní soudnictví, uplatňování nároků spotřebitelů, příprava správních žalob a kasačních stížností

JUDr. Petr Kožíšek, Mgr. Eva Hanková, Mgr. Radka Löbelová, Mgr. Miroslav Považan

Spolkové právo

příprava a revize stanov, založení a vznik spolku, práva členů spolku, likvidace spolku

Mgr. David Mikula, JUDr. Petr Kožíšek

Trestní právo

obhajoba fyzických i právnických osob v trestním řízení, podání trestních oznámení, zastupování poškozených, právní pomoc při úkonech trestního řízení, zastupování v adhezním řízení, náhrada škody, žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, náhrada škody a nemajetkové újmy

JUDr. Věra Říhová, Mgr. Eva Hanková, JUDr. Petr Kožíšek, Mgr. Radka Löbelová, Mgr. Miroslav Považan

Veřejné zakázky

zadávací řízení, administrace veřejných zakázek, příprava nabídek, příprava zadávací dokumentace, zastupování zadavatele ve všech fázích zadávacího řízení, administrace zadávacích řízení, zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, in house, poddodavatel, formulace námitek, příprava nabídek uchazečů, řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

JUDr. Pavel Tomek, Mgr. David Mikula

JUDr. Pavel Tomek,
Advokátní kancelář

Sídlo

Polská 61/4, 360 01 Karlovy Vary
IČ.: 61792977
DIČ.: CZ7104271889
ID datové schránky: epmf4jb

Pošlete nám zprávu

11 + 14 =

Provozní doba

Pondělí: 8:00 – 18:00

Úterý: 8:00 – 17:00

Středa: 8:00 – 18:00

Čtvrtek: 8:00 – 17:00

Pátek: 8:00 – 16:00

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

JUDr. Pavel Tomek je pojištěn na profesní zodpovědnost za eventuální škodu způsobenou při poskytování právních služeb do výše pojistné částky 77.000.000,- Kč (s limitem do výše 7.000.000,- Kč je advokát pojištěn ze zákona rámcovou pojistnou smlouvou prostřednictvím České advokátní komory, a nad rozsah tohoto základního pojištění je sjednáno individuální připojištění odpovědnosti za škodu s limitem do výše 70.000.000,- Kč).